KONTAKT / BESTYRELSEN / VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

 
VEDTÆGTER
GRØNHØJ BRIDGEKLUB

 

 

§ 1: Navn og hjemsted

Klubbens navn er Grønhøj Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune.

Klubben er stiftet i 1982.

 

§ 2: Formål

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til at deltage i regelmæssige turneringsaftener og eventuelt i eksterne turneringer med henblik på at dygtiggøre sig og fremme kendskabet og interessen for bridge.

 

§ 3: Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Østsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og regler.

 

Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

 

§ 4: Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

 

Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for Bridgeklubben Grønhøj.

 

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.

 

§ 5: Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6: Udelukkelse

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent hvis vedkommende handler til skade for klubben, eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, før bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Udelukkelse skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund.

 

§ 7: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt ved opslag eller på hjemmesiden med tre ugers varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalformsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer.

 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer samt forslag til klubbens opløsning.

 

 

§ 8: Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år – 3 i ulige år)
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

§ 9: Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning at mindst, to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer går ind for forslaget.

 

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger, som godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

 

Hvad angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 11: Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

 

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.

 

1 formand

1 næstformand

1 kasserer

1 sekretær

1 turneringsleder/turneringsansvarlig

 

Af bestyrelsesmedlemmerne er to på valg i lige år og tre i ulige år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og besætter bestyrelsesposterne.

 

Bestyrelsen kan nedsætte spilleudvalg, festudvalg m.v., i disse udvalg skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

 

Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 12: Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

 

§ 13: Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse at beholdningerne er til stede.

 

§ 14: Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner der overstiger kr. 1000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§ 15: Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst to tredjedele af klubbens medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

En eventuel formue tilfalder en velgørende organisation repræsenteret i Høje Taastrup kommune.

 

 

 

Godkent på generalforsamlingen den: 26-01-2015

Grønhøj Bridgeklub | Spille sted - Mølleholmsskolen Mølleholmen 20 (Kantinen), 2630 Taastrup - Danmark